Workshop oplæg

Find det hurtigt

Workshop: Vigtige IT-kompetencer. Hvilke og hvorfor netop disse?

Web generation 2.0 – styrkelse af it-kompetencer og digital dannelse i fremmedsprog.

Ved Chresteria Neutzsky-Wulff, Cand.mag. i Klassisk Filologi, Master i IKT og Læring, SAXO-Instituttet, Københavns Universitet

Hvordan kan vi som sproglærere bedst integrere brugen af digitale medier i undervisningen, så vi anvender og styrker elevernes it-kompetencer? Hvori består disse it-kompetencer eller – med et samlet begreb – digital dannelse?

Efter et indledende oplæg og udveksling af erfaringer diskuterer vi, samtidig med at vi tager udvalgte web 2.0-redskaber i brug.

Medbring tablet eller computer til workshoppen. Som en del af workshoppen vises desuden 1-2 ECML-projekter frem.

 

Workshop: Flersprogede tilgange til sprog og kulturer

Ved Docent i fremmedsprogsdidaktik, UCC, Afdeling for forskning, udvikling og internationalisering, University College Copenhagen (UCC) og lektor i fremmedsprogsdidaktik, Københavns Universitet, Petra Daryai-Hansen.

I workshoppen ser vi på resultater fra tre større ECML-projekter:

  • "A framework of reference for pluralistic approaches to languages and cultures" (FREPA),
  • "Plurilingualism and pluriculturalism in content based teaching" (Conbat+)
  • "The Plurilingualism Project: Tertiary language learning – German after English"

Alle tre projekter giver konkrete redskaber til, hvordan der kan arbejdes med en flersprogethedsdidaktik i grundskolen og i de gymnasiale uddannelser.

I ECML-projekterne erstattes den "monolinguale habitus" (Gogolin, 1994) af en holistisk forståelse af det enkelte individs mangesprogede kompetencer.

I den psykolingvistiske forskning i sprogtilegnelse er der enighed om, at sprog er del af ét sammenflettet system. De er ikke dele i flere autonome systemer (Herdina og Jessner, 2002).

Sprogene er altså integrerede i hinanden, og derfor er det uundgåeligt, at de kommer til at påvirke hinanden (Kirkebæk & Lund, 2014). Sprogundervisningen kan derfor drage fordel af at bygge på elevernes samlede sproglige ressourcer. Der kan overføres viden på tværs af sprog, og det kan skabe synergieffekter. (Daryai-Hansen, 2012; Holst-Pedersen og Jakobsen, 2011).

Elevernes tilgang til sprogene styrkes altså gennem flersprogethedsdidaktikkens pluralistiske tilgang til sprog. Det udnyttes i ECML projekterne, der samler undervisningsaktiviteter på en bred palet af sprog.

Gennem aktiviteterne i projekterne udvikler eleverne deres metalingvistiske viden. De går fra intuitiv og funktionel viden om sprog til en viden om sprog, der er bevidst, tekstuel, præget af logisk sammenhæng, pragmatisk og en viden om det at lære sprog.

I samme omgang kan eleverne udvikle en sprogpolitisk og sprogsociologisk bevidsthed.

Workshoppen starter med et kort overblik over feltet flersprogethedsdidaktik ved at tage afsæt i jeres egne erfaringer. Derefter ser vi på undervisningsmaterialer fra ECML-projekterne.

Alle disse er frit tilgængelige og kan findes på ECML.AT's og nu også på ECML.DK’s hjemmeside.

Vi afslutter med erfaringer fra en dansk kontekst. Her arbejder eksempelvis DELA-NOBA-projektet med flersprogethedsdidaktikken i syv baltisk-nordiske lande.

Petra Daryai-Hansen har siden 2009 været del af FREPA’s internationale arbejdsgruppe og er i dag medlem af FREPA’s styregruppe. Hun koordinerer det baltisk-nordiske DELA-NOBA projekt, som finansieres af Nordplus Horizontal.

 

Workshop: Interkulturel kompetence som mål i fremmedsprogsundervisningen

Ved lektor Ph. D. / Associate professor, Institut for Kommunikation og Kultur, Aarhus Universitet, Susana Silvia Fernandez

I denne workshop skal vi fokusere på interkulturel kompetence, som er et centralt aspekt af fremmedsprogslæring og -undervisning, men også et aspekt som nemt kan blive tilsidesat til fordel for mere ”jordnære” mål som fx grammatik og ordforrådstræning.

Både fra EU's side og i de danske ministerielle styringsdokumenter er der fokus på det fremmedsproglige klasselokale som et sted, hvor interkulturel kommunikativ kompetence skal opøves.

I workshoppen skal vi diskutere deltagernes erfaringer og udfordringer med dette mål, og vi skal søge inspiration til nye tiltag, både i ECML’s tidligere/nuværende projekter om emnet samt i ny, spirende dansk forskning.

Der vil også være mulighed for at etablere netværk af interesserede undervisere og forskere og evt. starte samarbejder om fremtidige projektansøgninger.

Workshop: Hvordan bruger vi bedst CLIL i sprogundervisningen?

Ved lektor Ph. D. / Associate professor, Copenhagen Business School, Mette Skovgaard Andersen

En præcis definition af CLIL – ”Content and language integrated learning” – er vanskelig at blive enig om. CLIL-begrebet bliver ofte set som en paraplybetegnelse for variationer af tilgange med forskellig vægt på hhv. en faglig indholdsdel og en sprogdel.

For give jer en mere klar idé om begrebet tager vi udgangspunkt specielt i ECML-Projektet CLIL-LOTE-GO-projektet "Integriertes Sprach - und Fachlernen in anderen Sprachen als Englisch - Modelle für Fortgeschrittene" samt i ECML-projektet CLIL-LOTE-START, der fokuserer mere på CLIL i andre sprog end engelsk på folkeskole- og gymnasieniveau, og vi vil diskutere forskellige praktiske (og teoretiske) tilgange til CLIL, særligt i forbindelse med andre sprog end engelsk.

I den forbindelse vil jeg trække på egne erfaringer dels fra Gymnasiesprogsprojektet og dels fra egen universitetsundervisning.

For selvom CLIL-begrebet er af nyere dato, vil vi se nærmere på en del eksempler på undervisning af sproguddannede på højere niveau, der i sagens natur ofte, om end ikke altid, har været det, vi nu kalder CLIL-baseret.

Vi vil endelig forsøge at uddrage nyttig viden fra denne og i fællesskab finde ”best practice”-eksempler på CLIL i sprogundervisningen.

Workshop: Hvordan og hvorfor skal vi bruge Den Europæiske Sprogportfolio?

Ved lektor i tysk og medarbejder  i Videncenter for Sprog, Læsning og Læring, tilknyttet programmet Sprogdidaktik i en flersproget virkelighed på Via University College, Aarhus, Gabriele Wolf

Den Europæiske Sprogportfolio i danske klasseværelser. Hvilke muligheder ligger der i integration af Den Europæiske Sprogportfolio i fremmedsprogsundervisningen i en dansk kontekst?

Den Europæiske Sprogportfolio er et værktøj til synliggørelse af mangfoldige sproglige og kulturelle erfaringer og kompetencer; et værktøj, som ledsager sprogtilegnelses-processen og dokumenterer sproglærendes individuelle sprogbiografier.

I Danmark er der endnu ikke udviklet en dansk udgave af Den Europæiske Sprogportfolio, men der findes allerede nu gode muligheder for at anvende sprogportfolio i den daglige praksis i fremmedsprogsundervisningen.

I workshoppen starter jeg med at give et indblik i de tanker og det sprogsyn, som ligger til grund for udviklingen af Den Europæiske Sprogportfolio. Herefter præsenteres eksempler på arbejde med europæiske sprogportfolioer i forskellige projekter, og vi ser nærmere på de enkelte elementer i en sprogportfolio.

I et igangværende forsknings- og udviklingsprojekt anvendes den norsksprogede sprogportfolio, ”Europeisk språkperm”, i begynderundervisningen i tysk i en århusiansk 5. klasse. Jeg præsenterer kort projektet og erfaringerne herfra som oplæg til en fælles diskussion af, hvordan der kan arbejdes med sprogportfolioer i fremmedsprogsundervisningen i en dansk kontekst.