ECML-workshops

 

 

ECML workshops har siden starten været en af ECML Kontaktpunkt Danmarks vigtigste aktiviteter. En ECML workshop udbydes af projektteamet for et igangværende ECML projekt.

Når teamet ønsker at dele sine indhøstede erfaringer med deltagerne fra de øvrige medlemsstater, opslås workshoppen på ECML’s officielle hjemmeside. Alle kan i princippet søge, hvis de opfylder kravene til deltagelse i den pågældende workshop. Ansøgningen indsendes til den nationale nomineringsmyndighed (som i Danmark også er det nationale kontaktpunkt), der udvælger den bedst egnede ansøger til workshoppen.

Hvis en medlemsstat ikke har mulighed for at sende en deltager til en workshop, tabes denne ret ikke, idet medlemsstaten så i stedet kan sende to deltagere til den næste udbudte workshop. Denne regel gælder for hele projekttemaperioden, hvilket vil sige til slutningen af 2015.

Det danske kontaktpunkt har allerede sendt adskillige workshopdeltagere til ECML's hovedsæde i Graz, Østrig. I det følgende fremlægger deltagerne deres rapporter og erfaringer fra disse workshops.

Promoting excellence in sign language instruction, 1-2 mars 2017

PRO-Sign 2 ”Promoting excellence in Sign Language Instruction” er et opfølgende projekt i forhold til PRO-Sign 1 ”Sign Languages and the Common European Framework of References for Languages”. Hvor PRO-Sign 1 havde fokus på at etablere en fælleseuropæisk ramme for tegnsprogstilegnelse samt at udbrede kendskabet til CEFR på relevante uddannelsesinstitutioner i Europa, har man i PRO-Sign 2 fokus på at udvikle materialer på CEFR-niveau B2 samt at udvikle en tegnsprogsversion af ELP ”The European Language Portfolio”.

Workshoppen d. 1.-2. marts 2017 markerede opstarten på projektet og havde til formål at indsamle informationer ang. forholdene for tegnsprogsundervisere i de deltagende lande samt at give deltagerne yderligere viden om projektet og om CEFR.

Programmet for de to dage bestod af oplæg fra ekspertgruppen, gruppediskussioner med tilbagemeldinger til ekspertgruppen samt erfaringsudvekslinger og større fællesdiskussioner.

Personligt deltog jeg i to diskussioner: en med fokus på hvilke kompetencer en tegnsprogsunderviser skal have for at kunne undervise studerende til de når niveau B2 og en anden med fokus på ELP ”The European Language Portfolio” med erfaringsudveksling om hvordan portfolio bruges i de forskellige lande.

På Tegnsprogstolkeuddannelsen i Danmark er der allerede fokus på at implementere CEFR, og de forskellige værktøjer der blev præsenteret på workshoppen vil blive inddraget i det videre udviklingsarbejde.

Projektdeltager: Karen Dvinge Ryberg

Se mere på projekts hjemmeside.

Participant’s report to the National Nominating Authority and the National Contact Point

D. 10-11 november 2016 afholdt ECML en workshop i Graz, Østrig for sproglærere og undervisere på læreruddannelsen.

32 europæiske lande var repræsenteret - og Canada (en repræsentant fra CASLT)

Formålet med workshoppen var at opnå en bedre fælles forståelse for værdien af aktionsforskning i sprogundervisning i en europæisk kontekst.

Programmet for de to dage var en blanding af videndeling, præsentation af relevant viden i forhold til aktionsforskningsprojekter og brug af ICT i undervisning/online undervisning.

Alle repræsentanter lavede en præsentation om deres undervisning eller fokusområde. Det gav en masse muligheder for at udveksle ideer og tanker og få nye ideer - og finde potentielle samarbejdspartnere til aktionsforskningsprojekter.

Dette samarbejde blev initieret ved forskellige samtalerunder og udveksling af ideer om projekter. Der var herefter god tid til at tale sammen og få lagt planer for samarbejdet og de enkelte tiltag. Personligt er jeg meget optaget af den kulturelle dimension i sprogundervisning og jeg er gået ind i et samarbejde med to lærere fra hhv. Østrig og Montenegro om et projekt der fokuserer på hvordan vi kan integrere det kulturelle aspekt mere i sprogundervisningen og hvordan vi kan arbejde med evalueringen af den kulturelle kompetence.

Vi arbejder på disse mini-aktionsprojekter frem til februar, hvor der afrapporteres og alle rapporter deles internt med alle deltagerne.

Målet er at få kigget mere på sprogundervisning - og få et øget samarbejde på tværs af grænserne. Vi skal lære af hinanden, videndele og udvikle en større forståelse og respekt for hinanden.

Projektdeltager: Inge Fotel Alfredsen, Lærer, Avedoere Skole, Hvidovre, Danmark

 

Se mere på projektets hjemmeside.

PARTICIPANT REPORT TO THE WORKSHOP ON A Quality assurance matrix for CEFR use

D. 15-16 november 2016 afholdt ECML en workshop i Graz, Østrig om ”A quality assurance matrix for CEFR use” for alle undervisere samt stakeholdere på institutter og for alle dem som har erfaring med den Europæiske Fælles Referenceramme for Sprog.

Workshoppen havde til formål at præsentere et nyt værktøj som skulle lette implementeringen af den Fælles Europæiske Referenceramme for Sprog for alle medlemslandene.

Workshoppen tog udgangspunkt i medlemslandenes generelle konstatering af den Fælles Europæiske Referenceramme for Sprog igennem de sidste 20 år, idet dens implementering havde været udfordrende for de fleste. Dette nye udstyr blev kaldt en kvalitetssikringsmatrice for CEFRs brug og der blev derfor sat stor pris på muligheden at selv-evaluere ens egne projekter som falder ind under den Europæiske Fælles Referenceramme for Sprog.

Ideen med workshoppen var, at deltagerne kunne samarbejde om denne nye sikringsmatrice og forhøje deres egen videnskab for kvalitetsikring og de forskellige procedurer inden for sproglæring samt gradvis at blive bevidste over forhindringerne og mulighederne for succesfulde innovationer inden for sproglæringen.

Projektdeltager: Isabelle Petiot, Aarhus Universitet, Institut for Kommunikation og Kultur Isabelle Petiot, Aarhus Universitet, Institut for Kommunikation og Kultur   

Læs mere om dette nye værktøj.

Læs mere om den Fælles Europæiske Referenceramme for Sprog og den Europæiske Sprogportfolio.

I kan følge ECMLs (Graz) begivenheder og workshops her.

Involving parents in plurilingual and intercultural education (CARAP / FREPA for parents)

 

ECML-workshop

Involving parents in plurilingual and intercultural education (FREPA / CARAP for parents)

Afholdt

28-30. april 2014

Projektdeltager

 

Barbara Day, lektor på VIA University College, Aarhus

Projekthjemmeside

PARENTS

Sprog

en, fr

Målsætning og projektbeskrivelse

Se nedenfor

Målgruppe / Skoleniveau

Se nedenfor

Koordinator

Stéphanie Clerc, Frankrig

Produkter

Se nedenfor

Gruppebillede fra workshoppen

ECML afholdt den 12-14 september 2016 en ”Think Tank” workshop i Graz, Østrig

Formålet med workshoppen var at udveksle erfaringer og udvikle forslag med henblik på det videre arbejde med Language(s) of schooling i ECML.

Programmet for de tre dage omfattede både gruppearbejde, hvor der blev udvekslet erfaringer samt forslag til det videre arbejde og plenummøder som indbefattede fremlæggelser, diskussioner og oplæg. Gruppearbejdet udgjorde fire forskellige grupper, som hver havde dets eget emne.

Personligt deltog jeg i gruppe 3, hvis emne var ”Learning and teaching methodology and conditions for cooperation (what and how at pedagogical and didactic level)”. Vi fokuserede blandt andet på udvikling af efteruddannelsestiltag af efteruddannere med henblik på lokale pædagogiske didaktiske efteruddannelsesforløb. Dette forløb havde til formål at diskutere ”the language of schooling” af undervisere inden for andetsprog samt inden for skolens øvrige fag med henblik på udvikling af en sprogbaseret pædagogik I fagene.

Målet er umiddelbart at bidrage med efteruddannelsestiltag af efteruddannere, dels i Graz og dels i Danmark. 

Projektdeltager: Karen Lund, Aarhus Universitet

ECML publications for plurilingual and intercultural education in use

 

ECML-workshop

ECML publications for plurilingual and intercultural education in use

Afholdt

26-28. marts 2014

Projektdeltager

Sven Halse, uddannelsesleder på Aarhus Universitet og formand for ECML Styregruppen

Projekthjemmeside

PIU

Sprog

en, de

Målsætning og projektbeskrivelse

Se nedenfor

Målgruppe / Skoleniveau

Se nedenfor

Koordinator

Ulrike Haslinger, Østrig

Produkter

Se nedenfor

Gruppebillede fra workshoppen

Deltagerrapport fra workshoppen

Workshoppen PIU (Mediation ECML publications for Plurilingual and Intercultural education in Use) havde til formål at styrke kendskabet til de materialer og resultater, der er kommet ud af ECMLs sprogpædagogiske projekter. Workshoppen tog udgangspunkt i fire eksempler fra det afsluttede rammeprogram 2008-2011, nemlig projekterne Plurimobil (der sigter mod bedre udbytte af elevers og studerendes ophold i udlandet), CLIL-LOTE-START (en samling og gennemgang af en række vellykkede ikke-engelsksprogede CLIL-projekter), MARILLE (flersproglighed i majoritetssprogs-undervisningen), og EPOSTL (Det Europæiske Sprogportfolio, et værktøj til refleksion over eget fremmedsproglige niveau). Disse fire projekter blev præsenteret igennem oplæg ved erfarne projektdeltagere, og tidligere erfaringer med formidling af projektet blev præsenteret. Workshopdeltagerne udvekslede derefter oplevelser omkring gode og mindre gode erfaringer fra de 25 deltagerlande. Som nyt medlemsland i ECML havde Danmark relativt få erfaringer omkring projektformidling at byde på og omvendt megen potentiel gavn af andres erfaringer.

I mindre arbejdsgrupper udarbejdede hver deltager en konkret plan for sin personlige formidlingsaktivitet vedrørende to af projekterne. Denne aktivitet vil blive søgt ført ud i livet ved møder og gennem andet offentlighedsarbejde i det kommende år.

Sven Halse, Aarhus Universitet, Institut for Æstetik og Kommunikation.

LACS - Empowering language networks

 

ECML-workshop

LACS "Styrkelse af sproglige netværk"

Afholdt

22-23. maj 2014

Projektdeltager

 

John Shaun Nolan, ph.d. sociolingvistik og lektor i fransk og engelsk ved Uddannelsescenter København Vest, Copenhagen Business School

Projekthjemmeside

LACS

Sprog

 

en, de

Målsætning og projektbeskrivelse

 

Se nedenfor

Målgruppe / Skoleniveau

 

Se nedenfor

Koordinator

 

Terry Lamb, UK

Produkter

 

Se nedenfor