ECML Projektperiode 2016-2019

Sprog er kernen i al læring

ECML's nye projektperiode løber fra 2016-2019. Det er den femte projektperiode siden 2000. Overskriften for perioden lyder: Sprog er kernen i al læring.

Sproget er roden til al læring. Det skal anerkendes i alle dele af uddannelsessystemet. Høj kvalitet i sprogundervisningen giver en høj uddannelseskvalitet i det hele taget. Det er pointen i ECML’s nye projektperiode og det skal være omdrejningspunktet for alle periodens projekter.

To typer projekter

Der kan indsendes projektforslag til to slags projekter – åbne eller lukkede. De åbne projektforslag indsendes af hold på fire personer. ECML fastlægger fire overordnede temaområder for de åbne projekter. Men indhold og slutprodukt er op til det enkelte hold – så længe det selvfølgelig overholder de overordnede retningslinjer for indsendelse af projektforslag.

De lukkede projektforslag indsendes af enkeltpersoner, som sættes sammen i hold. For de lukkede projekter har ECML opstillet meget klare retningslinjer for emne, indhold og slutprodukt.

Nationale prioriteter

Et projektforslag skal tage højde for en række nationale prioriteter fra den medlemsstat, hvorfra projektet indsendes. De danske nationale prioriteter for folkeskolen lægger sig i forlængelse af den nyligt indførte folkeskolereform. Danske ECML-projekter med udgangspunkt i folkeskolen skal derfor arbejde med den tidlige sprogstarts didaktik og med læringsmålsbaseret undervisning.

Danske ECML-projekter, der beskæftiger sig med de højere uddannelsesinstitutioner, kan rette sig ind efter to prioriteter. De kan medvirke til at sikre en højere kvalitet af sprogundervisningen. Det kan ske ved at inddrage informationsteknologi i undervisningen.

De kan også være med til at gøre undervisningen i sprog mere relevant for arbejdsmarkedet. Et eksempel kan være at integrere sprogundervisning i uddannelser, hvor det normalt ikke er tilfældet – det kunne være økonomi eller statskundskab.

Læs de danske nationale ECML-prioriteter her (kun på engelsk).

Praktiske oplysninger om ECML's Projektperiode 2016-2019

Fristen for at indsende projektforslag til ECML's nye projektperiode udløb den 1. maj 2015.

Herunder finder du alle de praktiske oplysninger om den nye projektperiode.

Der er tale om en kortfattet introduktion på dansk.

Du finder originalteksten her.

Du er naturligvis altid velkommen til at kontakte os, hvis du har eventuelle spørgsmål.

1 Hvor mange projekter bliver der i programmet?

Det præcise antal projekter er ikke fastlagt på forhånd. Et projekt koster i gennemsnit omkring 100.000 €, og det samlede budget for 2016-19 programmet er på omkring 1,6 millioner €. Det enkelte projekts budget afhænger af antallet og typen af aktiviteter og af projektets varighed.

2 Hvem kunne indsende projektforslag?

Lærere i alle sprog, undervisere på læreruddannelser og andre eksperter og forskere i sprog og/eller uddannelse - samt repræsentanter for organisationer, der har tilknytning til eller har en stærk interesse i uddannelse. Projektansøgere skal bo og arbejde i en ECML medlemsstat. I særlige tilfælde kan ansøgninger fra ikke-medlemslande som teammedlemmer (ikke som koordinatorer) accepteres (maksimalt et teammedlem pr. projekt fra en ikke-medlemsstat). Selvom enkeltpersoner kan indsende projektforslag, er det vigtigt, at disse understøttes af deres institution, netværk eller forening. De, der ansøger, bør ideelt set arbejde indenfor et fagligt område, der svarer til ECML’s arbejdsområde, dvs. undervisning i eller indlæring af sprog og/eller uddannelse i almindelighed. Det forventes, at en projektgruppe indeholder mindst et medlem, der arbejder som praktiker indenfor det givne felt.

ECML ser gerne, at åbne projektforslag med samarbejde mellem nationale og/eller europæiske institutioner og foreninger giver en synlig merværdi. De nærmere betingelser, finansiering og rammer for samarbejdet beskrives i detaljer i de enkelte projektforslag.

ECML støtter mangfoldighed i ansøgningerne – uanset køn, handicap, ægteskabelig/forældre status, race, etnisk eller social oprindelse, hudfarve, religion, tro eller seksuel orientering.

3 Hvilke roller og funktioner er der i et projekt?

Grundlæggende har et projekt én koordinator og tre teammedlemmer. De tre teammedlemmer skal varetage følgende funktioner:

 • Web-ansvarlig
 • Oversætter til 2. sprog
 • Kommunikationsansvarlig

Desuden kan et projekt have associerede partnere, der er selvfinansierede, og hvis funktion i projektet er klart angivet i projektforslaget (se nedenfor).

Projektkoordinator:

Denne rolle kræver gode færdigheder i ledelse, kommunikation og projektledelse samt tidligere erfaring med projektarbejde – helst i en international sammenhæng. Koordinatoren bør have en direkte forbindelse til projektets målgruppe. Den pågældende skal i gennemsnit afsætte omkring fire uger årligt til projektkoordinering og projektaktiviteter. De fleste af aktiviteterne finder sted i Graz. Imellem møderne koordineres projektet via e-mail og andre former for fjernkommunikation. Projektkoordinatoren er i forbindelse med ECML-sekretariatet om alle spørgsmål, der knytter sig til projektet. Projektkoordinatoren er forpligtet til at indgå i et individuelt kontraktforhold med ECML. Kontrakten er baseret på projektet som beskrevet i forslaget, og den vil være begrænset i omfang og varighed til projektet og de dertil knyttede aktiviteter. På baggrund af en handlingsplan aftalt med ECML er projektkoordinatoren ansvarlig for driften af projektet og for overvågning, rapportering og evaluering af projektets fremdrift og resultater.

Sammen med den ansvarlige for projektets hjemmeside overvåger projektkoordinatoren indholdet og kvaliteten af projektets hjemmeside. ECML opretter en hjemmeside til hvert enkelt projekt. Hjemmesiden kommer til at ligge på ECML’s server. Hjemmesiden medvirker til gennemsigtighed og synlighed af projektets processer og resultater, og den fremmer dermed deltagelse og formidling på et bredere plan.

Projektkoordinatorens arbejdsopgaver kan altså sammenfattes til følgende:

 • Leder projektgruppen og koordinerer projektet.
 • Har svar på alle spørgsmål om projektets indhold.
 • Implementerer den vedtagne handlingsplan således, at alle aftalte standarder og deadlines overholdes.
 • Er regelmæssig i kontakt med ECML-sekretariatet om alle projektrelaterede spørgsmål.
 • Sikrer en effektiv forberedelse og udførelse af alle projektets arrangementer og møder og produktion af al nødvendig dokumentation.
 • Tager ansvar for en effektiv kommunikation mellem teammedlemmer, deltagere i projektets aktiviteter og ECML.
 • Evaluerer løbende projektets aktiviteter og rapporterer om projektets fremskridt til ECML.
 • Indsender projektets produkter til ECML.
 • Deltager i møder for koordinatorer i Graz i november 2015 og i 2017.

Et af projektets arbejdssprog skal være enten fransk eller engelsk. Projektkoordinatoren skal derfor på det valgte arbejdssprog mindst kunne begå sig skriftligt på niveau C1 på skalaen for Den Fælles Europæiske Referenceramme.

Teammedlemmer

Teammedlemmerne skal være med under hele projektet og støtte op om det. De medvirker til, at projektets produkter og resultater bliver færdige til den aftalte tid. Hvert teammedlem bliver tildelt én af de tre roller skitseret nedenfor. Alternativt kan rollerne deles. Det forudsætter, at alle tre teammedlemmer har de fornødne kompetencer. 

Web-ansvarlig

Udover forpligtelserne som teammedlem er det den web-ansvarliges opgave i samarbejde med projektkoordinatoren at opdatere og videreudvikle projektets hjemmeside (oprettet og hostet af ECML), producere og uploade materiale relateret til projektet. Den web-ansvarlige har endvidere ansvaret for at fremme den løbende kommunikation i det oprettede projektnetværk. Kompetencer i digitale færdigheder og brugen af sociale medier er påkrævet. 

Oversætter til 2. arbejdssprog

Udover forpligtelserne som teammedlem er oversætteren til 2. arbejdssprog ansvarlig for at sikre, at centrale dokumenter vedrørende projektets indhold findes på projektets 2. arbejdssprog. Det gælder også den vigtigste projektterminologi på begge arbejdssprog og vedligeholdelse af hjemmesiden på det 2. arbejdssprog. Det er også oversætteren, der har kontakt til ECML vedrørende sproglige spørgsmål. Oversætteren til det 2. arbejdssprog skal derfor mindst kunne begå sig skriftligt på det 2. arbejdssprog på niveau C1 på skalaen for Den Fælles Europæiske Referenceramme. 

Kommunikationsansvarlig

Udover forpligtelserne som teammedlem skal den kommunikationsansvarlige på en passende måde kommunikere informationer og oplysninger om det igangværende arbejde, forventede resultater og fordele af projektet til den bredere offentlighed og til ikke-specialiserede målgrupper. Kompetencer i brug af sociale medier er påkrævet. Det forventes, at den kommunikationsansvarlige deltager i tematisk relaterede projektaktiviteter. Omfanget af deltagelsen bliver fastlagt i samarbejde med den relevante projektgruppe og ECML.

Associeret partner

Associerede partnere er personer, der er specialiserede indenfor et givet felt og kan bidrage til projektgruppen og projektets arbejde. De er finansierede af deres respektive institutioner eller nationale myndigheder. Denne særlige form for samarbejde har været meget anvendt i ECML’s nuværende programperiode – både for yderligere at fremme samarbejdet på det institutionelle niveau og/eller som et middel til at lade ikke-medlemsstater få indblik i ECML’s aktiviteter.  

4 Hvilken støtte yder ECML?

ECML er ansvarlig for logistik, budgetmæssige forhold og den økonomiske forvaltning i forbindelse med driften af alle projekter indenfor programperioden samt produktion af de endelige slutprodukter for projektet.

Det er vigtigt at gøre opmærksom på, at ECML ikke giver støtte til den tid, projektdeltagerne anvender, hverken på at udarbejde projektansøgningen eller på at gennemføre projektet, hvis det udvælges.

Bidraget fra centret inkluderer:

 • Rejse- og opholdsudgifter for teammedlemmer (med undtagelse af associerede partnere) og deltagere i møder og arrangementer, der indgår i projektets handlingsplan.
 • Årligt koordinationshonorar til hvert af teammedlemmerne, som de er beskrevet under punkt 5.3 (med undtagelse af associerede partnere).
 • Et tre-måneders stipendium, såfremt det foreslås af projektkoordinatoren og godkendes af ECML. Stipendiaten skal være nyligt uddannet og tilknyttet et specifikt underområde af projektet.
 • Den tekniske forberedelse og layout af online publikationer.
 • Hjælp med relevant dokumentation og materialer til arrangementer.
 • Rådgivning på alle projektniveauer (dvs. ledelse, indhold, teknisk, hjemmeside, formidling, evaluering, projektreklame, dokumentation).
 • Logistisk og økonomisk styring af møder (invitationer, støtte til rejse, ophold og betaling).
 • Teknisk støtte til udvikling af hjemmeside, livestreaming af workshops og afholdelse af webinarer.
 • Støtte og vejledning fra en eksternt udpeget ECML-programkonsulent i hele projektets løbetid.

5 Hvordan er de nationale ministerier og myndigheder involveret i projekterne?

ECML arbejder direkte sammen med medlemsstaterne. Navnligt gennem de tilfælde, der er anført nedenfor, som støtter centrets arbejde og sikrer effektive strukturer for beslutningstagning, udvælgelse af deltagere til aktiviteter og bred formidling af resultater på nationalt plan. 

Bestyrelsen

Bestyrelsen er ECML’s udøvende organ. Den består af en repræsentant fra hver medlemsstat. Bestyrelsen fastlægger og vedtager indkaldelsen af ansøgninger til programmet og sammensætningen af dette. Den overvåger også gennemførelsen af programmet og forvaltningen af centrets ressourcer og videresender en beretning om centrets aktiviteter til Europarådets Ministerkomité. 

Nationale nomineringsmyndigheder 

Det er officielle kontorer i de enkelte medlemsstater, der står for at udvælge deltagere til ECML’s workshops. Udvælgelsen er baseret på detaljerede deltagerprofiler, der leveres af projektgrupperne.

Nationale kontaktpunkter

Hjælper med at udbrede ECML’s produkter (de endelige resultater fra projekterne). De skal også oplyse om ECML’s arbejde i medlemsstaten gennem nationale netværk. 

6 Hvem er målgruppen for ECML’s projekter?

Både åbne og lukkede projektforslag bør målrettes en bestemt målgruppe (eksempelvis folkeskolelærere) og involvere partnere med relevant erfaring på det givne område.

Typiske projekter inddrager i sine aktiviteter og arrangementer følgende grupper:

 • Fagligt aktive sproglærere i alle sprog og på alle indlæringsniveauer – fra folkeskole til universitet – og som også er aktive i netværk, såsom lærersammenslutninger.
 • Undervisere på læreruddannelser.
 • Beslutningstagere (skoleledere, udviklere af undervisningsplaner, ministerielle embedsmænd osv.).
 • Andre interessenter (forældreorganisationer, repræsentanter for erhvervslivet osv.).  

Nogle projekter kan dog have andre målgrupper end de ovennævnte, når blot de forventede resultater og produkter fra projektet bidrager til at opnå ECML’s mål og det aktuelle programs idégrundlag (se afsnit 2). 

I visse tilfælde vil målgruppen for aktiviteter i løbet af projektet afvige fra målgruppen for projektets resultater. Eksempelvis kan undervisere på en læreruddannelse arbejde sammen om et projekt, der udvikler materialer til lærere. I sådanne tilfælde bør begge målgrupper klart identificeres i den generelle projektskitse.

7 Hvordan ser organisationen og strukturen ud for et projekt

I 2016-19 programmet kan projekter have en varighed på 2-4 år, hvilket afhænger af de foreslåede projektaktiviteters karakter. Hvad angår den overordnede planlægning af projektaktiviteter, resultater og produkter, rådes projektkoordinatoren til at tage hensyn til, at alle projektprodukterne skal kunne fremlægges i september 2019.

ECML kan støtte og finansiere et bestemt antal møder og arrangementer for hvert projekt (se nærmere nedenfor). Formålet med og begrundelsen for de enkelte aktiviteter og møder i projektet skal beskrives i projektets handlingsplan, herunder disses forventede resultater og produkter. Profilen for målgruppedeltagere skal også være klar.

Aktiviteterne herunder er typiske eksempler på samarbejde i ECML-projekter.

Type

Beskrivelse

Typisk antal aktiviteter 

Dage

Supplerende info

Ekspert-møde Møder i projektgruppen på forskellige stadier i projektet, (normalt todages møder i Graz). I særlige tilfælde kan et mindre antal udefrakommende eksperter inviteres til møderne. 3 (max. 4) 2
Workshop

Det er den centrale del af projektet. Projektgruppen forbereder og afholder en workshop, der løber over to-tre dage i Graz. Deltagerne udvælges af de nationale nomineringsmyndigheder på baggrund af en deltagerprofil, som er udarbejdet af projektkoordinatoren. Workshops kan tjene flere forskellige formål: Oprettelse af projekter, en fælles tilgang til gensidige problemstillinger eller præsentation af projekt-resultater. De kan også fungere som tænketanke og informationsmøder, eller de kan have et klart fokus på uddannelse af undervisere/formidlere.

 

For at udbrede workshoppen til et bredere publikum er det planen, at udvalgte dele af workshoppen udsendes via livestreaming.
1 (i ekstraordinære tilfælde kan der arrangeres en ekstra.) 2-3 Projektteamet har et én-dags forberedelsesmøde dagen før workshoppen i Graz. 
Netværksmøde Et todages møde i projektgruppen i Graz sammen med aktive medlemmer eller talspersoner fra projektnetværk, der er etableret på en tidligere workshop. Opgaven er at følge op på et bestemt aspekt fra workshoppen (maks. 16 deltagere). 1 (i ekstraordinære tilfælde kan der arrangeres et ekstra.) 2 Projektteamet har et én-dags forberedelsesmøde dagen før workshoppen i Graz.
Regional workshop Todages workshop afholdt i en af medlemsstaterne. Workshoppen er medfinansieret af værtslandets myndigheder / institutioner. Der skal være deltagere fra værtslandet og op til otte nominerede deltagere fra andre medlemsstater. To medlemmer fra projektgruppen står for forberedelsen.  1 (max. 2) 2 Der afholdes et én-dags forberedelsesmøde for de ansvarlige medlemmer af projektgruppen og ECML-ansatte.
Nationalt seminar Et seminar afholdt i en af medlemsstaterne. Det medfinansieres af værtslandets myndigheder / institutioner med lokale eller regionale deltagere. Seminaret løber over en til to dage. Det organiseres af et eller to medlemmer af projektgruppen, eventuelt med hjælp fra en workshopdeltager.  Dette kan give mulighed for at opnå en bredere inddragelse, afprøvning, undervisning og større udbredelse af seminaret i værtslandet.  Kun for projekter med særligt fokus på formidling. 1-2
Webinar Gør det muligt for projektet at nå og interagere med et bredere udsnit af målgruppen. Webinarer kræver en betydelig forberedelse – både på det tekniske og det indholdsmæssige område. På den anden side giver det projektgruppen mulighed for at modtage idéer og feedback fra personer, der arbejder på området, og som gruppen ellers ikke ville nå ud til.  1 Der afholdes et forberedende online-møde med sekretariatet.

Type og antal af aktiviteter i det enkelte projekt varierer, afhængigt af projektets målsætninger. Det forventes ikke, at et enkelt projekt benytter sig af alle de ovennævnte muligheder.

Det forventes, at deltagernes engagement rækker længere end til blot deltagelse i én enkelt aktivitet.

Deltagere i workshops skal inddrages i udviklingen, pilotfasen og / eller formidling af projektresultater. Projektplanen skal angive, hvordan de enkelte deltagere kommer til at bidrage.

Projekterne har mulighed for at blive støttet af stipendiater, der i deres forskningsfase vil være til rådighed for en række udvalgte projekter. Stipendiaterne tildeles unge kandidater fra medlemsstater og dækker en periode på tre måneder på fuldtid eller seks måneders deltidsarbejde – begge hos ECML i Graz. Stipendiaterne udvælges af ECML i samarbejde med projektets koordinator. Projektkoordinatoren kan bede stipendiaten om at udføre en specifik opgave inden for et bestemt projektafsnit i henhold til projektets handlingsplan.

8 Hvilke officielle arbejdssprog anvendes i projekterne?

ECML projekter gennemføres på to arbejdssprog, der normalt vil være engelsk og fransk, som er de officielle arbejdssprog i Europarådet. Projektgrupper opfordres til at bruge de to arbejdssprog i hele projektforløbet. Der vil blive ydet tolkning til disse sprog på udvalgte workshops. Dog må teammedlemmer være i stand til at kommunikere uden tolkning. Derfor skal medlemmerne af projektgruppen kunne forstå begge sprog og kunne både forstå og skrive på et af dem. Generel kommunikation med ECML kan foregå på engelsk, fransk eller tysk.

For at tilskynde til deltagelse af personer med eller undervisere i andre sprog, kan ET af de to officielle sprog erstattes med et andet sprog. I sådanne tilfælde skal årsagen til valget angives i projektansøgningen. Den indvirkning på deltagelsen, som valget af arbejdssprog kan have, og eventuelle administrative og økonomiske begrænsninger vil blive taget i betragtning i udvælgelsesprocessen.

For at fremme den sproglige mangfoldighed opfordres projektgrupperne kraftigt til at finde kreative måder til at inddrage andre sprog i projektaktiviteterne (eksempelvis i gruppearbejde, regionale eller nationale aktiviteter).

9 Hvordan bliver projekterne evalueret?

Evaluering af projektets processer er en vigtig del af projektledelsen og skal integreres i projektet fra start. Især bør projektforslag angive fra hvilket udgangspunkt, projektet starter, så resultater og fremskridt kan påvises løbende gennem projektet. Løbende evaluering giver mulighed for at reflektere over projektet i praksis og gør det muligt at justere arbejdsplanen, således at projektets mål opfyldes.

ECML-projektevalueringen involverer projektkoordinatoren, projektgruppen og ECML-sekretariatet. Derudover udpeger ECML en ekstern programkonsulent, der tilbyder rådgivning på indholdet i de enkelte projekter og bidrager til evalueringen af projektet.

Læs nærmere om evalueringsprocessen her og i ECML-vejledningen her

10 Hvilke resultater og produkter skal der komme ud af et projekt?

Projekter skal fokusere på både langsigtede virkninger og produkter, der rent praktisk kan tages i brug af den definerede målgruppe.

Projekterne skal forsøge at ramme den størst mulige målgruppe. Online-baserede præsentationer og dokumentation af projektets processer, planer og resultater er meget vigtige. Derudover skal projektgrupperne hele tiden tænke på yderligere udbredelse af deres projekt.

For at sikre høje kvalitetsstandarder vil projektforslagene løbende være underlagt revision. Det skal sikre, at de forventede resultater og produkter lever op til målsætningerne. Revisionen kommer også med forslag til online-publicering og til markedsføring.

ECML finansierer og sikrer udarbejdelse og formidling af de projektprodukter, som revisionsgruppen har anbefalet. Samarbejde med eventuelle udgivere hilses velkommen.

11 Hvornår var fristen for indsendelse af forslag?

Fristen for at indsende forslag til projekter var den 1. maj 2015.

12 Hvordan og hvornår udvælges de forslag, der bliver til projekter?

Læs mere om åbne projektforslag under afsnit 4.2.1.

Udvælgelsen af åbne projekter vil finde sted i tre faser:

 1. En rådgivende ekspertgruppe vurderer forslagene i en blind-læsning.
 2. Præsidiet for ECML’s bestyrelse læser projektforslagene og udarbejder en liste over udvalgte projekter.
 3. De udvalgte projekter forelægges for bestyrelsen. Den endelige udvælgelse af åbne projekter, der indføres i programmet, finder sted i oktober 2015.

Kriterierne for vurdering af projektforslag kan findes på den europæiske ECML hjemmeside. De svarer til følgende hovedkategorier:

 • Relevans for de nationale prioriteter i ECML’s medlemsstater og for ECML’s prioriteter.
 • Overholdelse af retningslinjerne i ECML’s program for 2016-2019, som de er skitseret i projektindkaldelsen.
 • Kvaliteten af projektets design.
 • Kommunikation og holdbarhed af projektets processer og resultater.

Læs mere om lukkede projektforslag under afsnit 4.2.2

Om udvælgelsesprocessen for lukkede projektforslag

ECML’s bestyrelse udvælger en projektkoordinator for hvert projekt. I november / december 2015 inviteres disse personer til et rådgivnings-møde om sammensætningen af projektgruppen. Sammensætningen sker på baggrund af alle ansøgninger, der er modtaget til det pågældende lukkede projekt.

Ansøgere til funktionen som projektgruppemedlem (på nær projektkoordinatoren) får besked af enten ECML eller den valgte projektkoordinator senest ved udgangen af januar 2016. 

Udvalgte projekter for den nye ECML programperiode 2016 - 2019

ECML Graz meddeler nu officielt, hvilke projekter der er godkendt under det nye program.

Ud over disse vil der blive nedsat reflektionsgrupper med henblik på at skabe projekter indenfor områder, som mange medlemsstater har prioriteret, herunder Danmark, nemlig især tidlig sprogstart og læreruddannelse.

Der er ikke indsendt projektforslag fra danskere, og der deltager ikke danskere i nogen af de udvalgte projekter.

ECML Graz har udsendt to dokumenter. Det ene omfatter en beskrivelse af projekter på forskellige områder, mens det andet indeholder en oversigt over undervisnings- og rådgivningsinitiativer, hvor ECML kan give støtte til udvalgte aktiviteter i medlemslandene.

Dokumenterne er som sædvanlig på de officielle sprog engelsk og fransk.

Rigtig god læselyst!