ECML inspirationsgruppe

Som led i oprettelsen af Det Nationale Center for Fremmedsprog i september 2018 er ECML Kontaktpunkt Danmark pr. 1. januar 2019 officielt indlejret i centret. Den tidligere styregruppe for ECML Kontaktpunkt Danmark er blevet nedlagt, og i stedet er der nedsat en ECML inspirationsgruppe. Inspirationsgruppen bidrager med idéer og forslag til den videre udvikling af ECML Kontaktpunkt Danmark indenfor rammerne af Det Nationale Center for Fremmedsprog. Se medlemmerne af inspirationsgruppen nedenfor.

Læs mere om indlejringen af ECML i Det Nationale Center for Fremmedsprog (NCFF) her.

Inspirationsgruppens medlemmer

I dag består inspirationsgruppen af:

Navn

E-mail

Line Møller Daugaard (Formand), VIA UC

lida@via.dk

Katja Gorbahn, Aarhus Universitet

katja.gorbahn@cc.au.dk    

Karen Aarøe, UC Syddanmark

kmaa@ucsyd.dk

Finn Peter Aarup, UC Sjælland

fpa@pha.dk 

Annette Søndergaard Gregersen, Københavns Professionshøjskole

asgr@kp.dk

Anne Marie Fischer-Rasmussen, UC Nordjylland

ama@ucn.dk 

Maria Pia Petterson, UC Lillebælt

mapp@ucl.dk

Louise Tranekjær, Roskilde Universitet

louiset@ruc.dk

Sharon Millar, Syddansk Universitet

smillar@sdu.dk 

Lise-Lotte Holmgreen, Aalborg Universitet

holmgreen@cgs.aau.dk

Margrethe Mondahl, Copenhagen Business School

mmo.msc@cbs.dk

Mette Skovgaard Andersen, Københavns Universitet

msa@hum.ku.dk 

Den tidligere styregruppe

Konsortium og finansiering

Bag sekretariatet stod et konsortium bestående af fem universiteter og syv university colleges, og det var dette konsortium, der sammen med Undervisningsministeriet og Uddannelses- og Forskningsministeriet stod for finansieringen af ECML-medlemskabet og kontaktpunktet.

Konsortiet bestod af: Aalborg Universitet, Aarhus Universitet, Syddansk Universitet, Roskilde Universitet, Copenhagen Business School, UC Nordjylland, UC Syddanmark, UC Lillebælt, UC Sjælland, UC Copenhagen, VIA University College og Professionshøjskolen Metropol.


Det tidligere kommissorium for ECML-styregruppen

ECML Kontaktpunkt Danmark arbejder på grundlag af dette kommissorium vedtaget af styregruppen.

1. Sammensætning

Styregruppen består af én repræsentant for hver af konsortiets medlemmer. Konsortiets medlemmer udpeger foruden en repræsentant også en suppleant for denne.

2. Reference

Styregruppens medlemmer repræsenterer deres institution og refererer til ledelsen på deres respektive institutioner.

3. Opgaver

Styregruppens opgaver er:

- At diskutere, kommentere og endeligt godkende ECML-sekretariatets årsplan

- At følge op på og eventuelt kommentere ECML-sekretariatets årsrapport.

- Generelt at tilse, at sekretariatet i sin planlægning og udførelse af opgaver tilgodeser den opgaveportefølje, der er beskrevet i konsortieaftalens §3.

- At udstikke øvrige retningslinjer for ECML-sekretariatets prioritering af arbejdsindsats, hvor sådanne forekommer styregruppen nødvendige

- At godkende budget og regnskab for ECML-sekretariatet

- At indstille til ændringer i sekretariatets bemanding

- At udforme og vedtage øvrige rammesættende dokumenter for sekretariatet, dets styring og arbejde, samt følge op på disses implementering.

- Med ideer og forslag at bidrage til den videre udvikling og optimering af ECML-sekretariatets virke 

4. Møder

Styregruppen træder sammen ud fra styregruppens egen vurdering af behovet, dog mindst to gange årligt.

Styregruppen tilstræber konsensus i sine afgørelser. I tilfælde af uenighed følges flertallets indstilling. Ved stemmelighed er formandens indstilling udslagsgivende.

En drøftelse af det omtrentlige tidspunkt for næste møde indgår som fast punkt i styregruppemøders mødedagsorden. Endelig mødedato fastlægges af formanden - på baggrund af en elektronisk høring - så tidligt som muligt og senest en måned før mødet.

Referat udsendes senest 14 dage efter mødet til kommentering og endelig godkendelse.

I hastesager mellem møder kan spørgsmål afgøres ved høring, såfremt ingen medlemmer giver indsigelse herimod.

5. Ressourcer

Styregruppen betjenes af kontaktpunktets sekretariat, der står for indkaldelse, udarbejdelse og indsamling af mødemateriale og udarbejdelse af referat.