ECML Workshop 1/2017: Promoting excellence in sign language instruction

ECML Workshop 1/2017: Promoting excellence in sign language instruction / Promouvoir l'excellence dans l’instruction en langue des signes

Nu har I mulighed for at deltage i den første ECML workshop for 2017 inden for rammerne af det nye program 2016-2019 “Sprog er kernen af al learing”. Titlen er Promoting excellence in sign language instruction / Promouvoir l'excellence dans l’instruction en langue des signes.

Deltagere: Der afholdes en workshop den 1-2 marts 2017 i Graz, hvortil Danmark har mulighed for at sende 1 deltager.

Arbejdssprog: Engelsk og internationalt tegnsprog med simultanoversættelse.
Du kan læse mere om deltagerprofil, faglig baggrund og krævede erfaringer og kompetencer her.

Sted: ECML, Graz, Østrig.

Deltagelsen er gratis, rejseudgifter dækkes fuldt ud mod fremsendelse af dokumentation, og der ydes et fast tilskud på 110 euro (ca. 825 kr.) pr. aktivitetsdag til dækning af indkvartering, ophold og lokal transport.
Fristen for indsendelse af ansøgninger om deltagelse i workshoppen er den 22. januar 2017Ansøgningen skal sendes på engelsk eller fransk til contactpoint@ecml.dk.
ECML Kontaktpunkt Danmark udvælger blandt de indsendte ansøgninger den deltager, der skal repræsentere Danmark på workshoppen. Alle ansøgere vil modtage et svar.
For eventuelle spørgsmål kan du kontakte os.

Som medlem af det Europæiske Center for Moderne Sprog (ECML) under Europarådet fungerer det danske ECML Kontaktpunkt som bindeled mellem ECML med hovedsæde i Graz, Østrig og de danske undervisningsmiljøer. ECML afholder jævnligt konferencer og workshops i forbindelse med igangværende projekter.

***************************************

ECML Workshop 1/2017: Promoting excellence in sign language instruction / Promouvoir l'excellence dans l’instruction en langue des signes

You now have a possibility to apply for participation in the first ECML workshop for 2017 of the new ECML programme 2016-2019 “Languages at the heart of learning” .The title of the workshop is Promoting excellence in sign language instruction / Promouvoir l'excellence dans l’instruction en langue des signes.

Participants: The workshop will take place on 1-2 March 2017 in Graz, and Denmark is allowed to send 1 participant.

Working languages: English and International Sign, with simultaneous interpretation.
You can read more about professional background, experience and competences required here

Venue: ECML, Graz, Austria.

Participation is free and participants will have their travel expenses reimbursed by the ECML upon presentation of documentary evidence such as receipts, tickets etc.
Besides, they will receive a lump sum allowance of 110 euros per activity day in order to cover accommodation, subsistence expenses and local transport.
The deadline for submitting applications is 22th of January 2017. You have to send your application in English or French to contactpoint@ecml.dk.
The ECML Contact Point Denmark will select the participant who will represent Denmark on the workshop. All applicants will receive an answer.

If you need further information, you are welcome to contact us.

As a member of the European Center for Modern Languages (ECML) of the Council of Europe, the Danish Contact Point acts as a relay between the ECML with a seat in Graz, Austria and the Danish education and training environment. ECML frequently arranges conferences and workshops related to ongoing projects.