Abstracts for oplæggene fra Sprogkonferencen 2018

Indføring i fremmedsprogsbaseret fagundervisning på en professionshøjskole

Robert Lee Revier og Catherine Watson

Forud for offentliggørelsen af den seneste nationale sprogstrategi var tillægskompetence allerede sat på dagsorden hos Københavns Professionshøjskole. På den baggrund har læreruddannelsen udviklet og udbudt et tværfagligt specialiseringsmodul, hvis omdrejningspunkt er fremmedsprogsbaseret fagundervisning. Modulets udgangspunkt er CLIL, en undervisningstilgang, der har til formål at integrere indholdslæring og sproglæring. I dette oplæg orienterer vi om, hvad motivation er for vores CLIL modul, hvad vi har valgt at fokusere på indholdsmæssigt, og hvordan vi konkret griber undervisningen an. Derudover vil vi komme ind på, hvilke øvrige tiltag vi har iværksat for at videreudvikle vores egen teoretiske forståelse af CLIL samt understøtte den eksisterende fremmedsprogsbaserede fagundervisning i folkeskolen.

Brobygning mellem grundskolen og ungdomsuddannelserne – erfaringer fra et efteruddannelsesprojekt i tysk

Petra Daryai-Hansen

Hvorfor er det vigtigt at arbejde med brobygning i fremmedsprogsfagene – og hvordan kan vi gøre det? 

Oplægget formidler resultaterne fra et netop afsluttet brobygningsprojekt, der har til formål at styrke samarbejde mellem tysklærere på tværs af grundskoler og gymnasiale uddannelser. Projektet er finansieret af Undervisningsministeriets pulje til styrkelse af tysk.  

Fremmedsprogshandleplan for folkeskoler i Aalborg Kommune

Ann Katrine Stendahl Rannestad

En fremmedsprogshandleplan skal være enkel, interessant og forståelig. Aalborg Kommunes Skoleforvaltning har fulgt regeringens anbefaling om at udarbejde en lokal sprogstrategi eller rettere – en fremmedsprogshandleplan. Vi er kun lige begyndt, men deler gerne overvejelser, erfaringer, processuccesser og –udfordringer. Skolekonsulent og projektleder Ann Katrine Rannestad vil give indblik i, hvordan en proces tilrettelægges, hvor vi tilstræber ægte involvering og brugbar datagenerering. Hvordan handleplanen bliver tro mod egen kommunes eksisterende politikker og strategier. Hvordan vi sikrer os, at handleplanen bliver et redskab ind i kerneopgaven med at styrke læring og trivsel i fremmedsprog og går hånd i hånd med Skoleforvaltningens vision og mål. Hvordan vi samtidig begrænser og udvider, konsoliderer og udvikler, sætter retning og skaber lokalt råderum – og i det hele taget samskaber om at styrke fremmedsprog i folkeskoler i Aalborg.

Integration af interkulturalitet og flersproglighed i lokale sprogstrategier

Ana Kanareva-Dimitrovska

Udarbejdelse af lokale sprogstrategier er en af de centrale anbefalinger i den nationale Fremmedsprogsstrategi. Som inspiration præsenteres der i dette oplæg konkrete internationale erfaringer med udarbejdelse af lokale strategier i henhold til sprog- og kulturundervisning samt læseplaner. Eksempelvis forklares det hvordan ECML projekter, såsom FREPA/CARAP (på dansk Referencerammen for pluralistiske tilgange til sprog og kulturer) er blevet anvendt i andre europæiske lande til dette formål.