Abstracts for oplæggene fra Sprogkonferencen 2014

Det kommunikative sprogsyns betydning for lærerrollen og for sprogundervisningens fysiske rammer

Annette Bau, lektor, Nyborg Gymnasium

Et givent sprogsyn kan være med til at drive sproglæreren over i en bestemt rolle. Det kommunikative sprogsyn kræver, at læreren i større eller mindre sekvenser tåler en vis form for kaos. I denne workshop forsøger vi at indkredse, hvornår læreren med fordel kan indtage konsulentrollen. Desuden kigger vi på, hvilke fysiske rammer der stimulerer sprogtilegnelsen.

Hvorfor formentlig ja tak til gruppeeksamen i sprogfag?

Annette Bau, lektor, Nyborg Gymnasium

I denne workshop kigger vi nærmere på den positive effekt, en gruppeeksamen får på den daglige undervisning, når eleverne finder ud af, at de er nødt til at tage samtalen på sig, da der til eksamen ikke er en lærer til at drive samtalen frem.

Sprog bygger bro

Merethe Buhl og Emmelie Pedersen, lektorer, Silkeborg Gymnasium

Projektet "Sprog Bygger Bro" er et 3-årigt brobygningsprojekt, som er finansieret af Region Midt, og som har deltagelse af fire gymnasier og tolv grundskoler. Projektets formål er at øge grundskole- og gymnasieelevernes interesse for og kompetencer i fremmedsprogene.

Gennem udvekslingsbesøg på både lærer- og elevniveau udveksles faglig viden, og der sættes fokus på de didaktiske og pædagogiske udfordringer, som knytter sig til fremmedsprogsundervisningen i både grundskole og på STX.

I workshoppen "Sprog Bygger Bro" fokuseres på at udvikle konkrete materialer, som kan anvendes i overgangsfasen fra 9. klasse til 1.g.

Et eksempel kunne være en fælles tekst som behandles forskelligt afhængigt af niveau eller en omformning af skriftlige opgavesæt fra grundskolen til anvendelse i gymnasiet.

Referencerammen for pluralistiske tilgange til sprog og kulturer

Petra Daryai-Hansen, ph.d., Roskilde Universitet

Begrebet "pluralistiske tilgange" refererer til undervisnings- og læringsaktiviteter, der – med afsæt i psykolingvistisk forskning om sprogtilegnelse – tager udgangspunkt i flere sprog og kulturer for at styrke elevernes interkulturelle og flersprogede kompetencer. 

Igennem denne tværgående tilgang, der er baseret på et helhedssyn og inddrager elevernes samlede sproglige og kulturelle resurser, overføres viden på tværs af sprog/kulturer, og synergieffekterne udnyttes.

På baggrund af de fire pluralistiske tilgange til sprog og kultur gennemgået i formiddagens oplæg:

  • integreret sprogdidaktik
  • interkomprehension mellem beslægtede sprog
  • Éveil aux langues /sproglig opmærksomhed og
  • interkulturel pædagogik

vil deltagerne diskutere, hvordan disse tilgange reelt og praktisk kan anvendes i dagligdagen i folkeskolens sprogundervisning.

iPads i sprogundervisningen: Erfaringer fra forskning i praksis

Bente Meyer, Institut for Læring og Filosofi, Aalborg Universitet, København

I workshoppen ser vi på resultater fra tre større ECML-projekter:

  • "A framework of reference for pluralistic approaches to languages and cultures" (FREPA),
  • "Plurilingualism and pluriculturalism in content based teaching" (Conbat+)
  • "The Plurilingualism Project: Tertiary language learning – German after English"

iPad’en har i de seneste år fået meget opmærksomhed som et nyt læremiddel i skolen. Et voksende antal skoler har valgt at investere i denne mobile teknologi og der er mange holdninger til – og erfaringer med – hvad tabletteknologien kan tilføre fagene.

Noget af det nye og spændende ved tabletteknologien er at den følger eleven og dermed løbende kan være en fleksibel og personlig ressource i elevens arbejde med fremmedsproget i hverdagen og i skolen. Det giver nye muligheder for at tilrettelægge sprogundervisningen med udgangspunkt i den enkelte elevs behov.

Workshoppen har fokus på at deltagerne får redskaber til at udvikle deres fremmedsprogsdidaktik med brug af iPads. Workshoppen indledes med et oplæg om de forskningsmæssige erfaringer med brug af iPads i sprogundervisningen – det vil sige, hvad ved vi om brug af iPads i skolen, og hvad betyder det for fremmedsprogsundervisningen?

Derefter vil der blive lagt op til diskussion og erfaringsudvekslinger omkring brug af iPads i fremmedsprogsundervisningen – f.eks. til forskellige elever, faglige forløb m.m.

Hvordan implementerer vi folkeskolereformen på sprogområdet?

Annette Søndergaard Gregersen, lektor og ph.d., Professionshøjskolen UCC

"Tidlig sprogstart i engelsk, fransk og tysk"

Med reference til de nye Forenklede Fælles Mål for sprogfagene i folkeskolen, med udgangspunkt i formiddagens besvarelse af spørgsmålet og med oplægsholderen som animator/moderator vil deltagerne diskutere bedste praksis allerede udledt af det beskrevne Randersgades Skole-projekt og forsøge at opstille parametre, der gør, at projektets processer og resultater kan overføres til så mange skoler og andre undervisningssteder som muligt.

Det er tanken at deltagerne således opnår idéer til konkrete værktøjer, de kan arbejde videre med i deres daglige undervisningssammenhæng efter konferencen.